.: مجله

قابل توجه عزیزانی که مقالات آنان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت ، میرساند ...
بعد از اتمام کنفرانس مقالات ایشان ، در  مجله علمی تخصصی روانشناسی و علوم رفتاری ایران به چاپ خواهد رسید.
 توجه داشته باشید که این مجله در پایگاه ISD و همچنین CIVILIKA نمایه شده است

لینک مجله :
www.psyj.ir
لینک نمایه در ISD
http://isdindexing.ir/JournalList.aspx?ID=48